Különös közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Az intézmény felvételi tájékozatója a http://siketekbp.co.hu  oldalon a Felvételi főmenüben található, melyet minden év októberében az intézmény frissít.

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozás időpontját a 2016/2017-es tanévre az éves munkaterv tartalmazza
2016/2017-es tanévben ezek  csoportok és osztályok indultak
– Óvoda 1 csoport
– Előkészítő osztály 2 osztály
– 1 osztályból 1 osztály
– 007-es  számítógépes műszaki rajzoló tagozaton  1 osztály
– 008-es  bőrtárgy készítő tagozaton 1 osztály
– 009-es   számítógép-szerelő és karbantartó tagozaton 1 osztály

 3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények

Intézményünkben az első és másod szakmához jutás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik az iskolafenntartó által.

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Törvényességi vizsgálat-

5. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Intézményünk 6:00 órától 22:00 óráig tart nyitva.
Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási szünetekben lehetséges.
Az intézményünkben tervezett események, rendezvények időpontját az iskolai honlapon http://www.siketekbp.co.hu . Aktualitások főmenü illetve Intézményünk\Működési információk\ tanév-rendje tartalmazza.

 6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Pedagógiai vizsgálat-

Szakmai képzés vizsgálata-

7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

Megtalálható a http://www.siketekbp.co.hu  oldalon Intézményünk\Dokumentumok oldalon

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgy felosztásához

A pedagógusok iskola végzettsége

A nevelők iskolai végzettsége

9. A nevelő és oktató munkát segítők és technikai dolgozók feladatköre iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők feladatköre iskolai végzettsége
A technikai dolgozók feladatköre iskolai végzettsége és szakképzettsége és munkaköre

 10.Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

Az iskolánk részt vesz az országos kompetencia mérésben, értékelési kötelezettség ránk nem vonatkozik.

 11.Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutató

Az intézmény lemorzsolás mutatói

Tanév Lemorzsolódás Évismétlés
2015/2016  0 1

12.Szakiskolákban az szakmai vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

2015/2016 tanév
szakma név: létszám: átlag:
Bőrtárgy készítő 11 fő 3.90
Számítógépes műszaki rajzoló 4 fő  4.75
Számítógép-szerelő karbantartó 8 fő  5.00

13. Szakképzésben részt vevő iskolákban a pályakövetés eredményei

2015/2016 tanév
Osztály: Létszám Dolgozó Szakmán/érettségin tovább tanuló Főiskolán/egyetemen tanuló
10.a 6 fő 2 fő 4 fő 0 fő
10.b 4 fő 1 fő 3 fő 0 fő
10.c 5 fő 3 fő 1 fő 0 fő
3/13 8 fő 5 fő 3 fő 0 fő

 14. Szakkörök igénybevételének lehetősége mindennapos testedzés lehetősége

 Iskolánk mind a tehetséggondozásra, mind az egyéni felzárkóztatásra egyaránt kiemelt figyelmet
fordít. Ennek érdekében az alábbi foglakozásokat hirdetjük meg a tanév elején:
 • kerámia szakkör
 • tűzzománc szakkör
 • informatika (ECDL, CISCO felkészítő szakkörök)
 • bőrös szakkör
 • pantomin szakkör
 • fényképező szakkör
 • csavargó szakkör
 • csajos szakkör
A tehetséggondozó szakkörökre a tanulók év elején önként jelentkezhetnek, a foglalkozások a tanítási idő után kezdődnek előre meghirdetett időpontban.
A mindennapos testnevelést órarendi keretek között biztosítjuk.
Ezenkívül az alábbi délutáni sportszakkörökön vehetnek részt:
 • úszás,
 • tenisz,
 • foci,
 • röplabda,
 • pingpong
 • tájfutás

15.  Az otthoni (napközis és tanulószobai ) és hétvégére előírt  írásbeli és szóbeli  házi feladat, valamint az iskolai dolgozatok szabályai

Házi feladat szabályai

A tanítási órán megismert tananyagok rögzítéséhez, a készségek kialakításához szükséges házi feladatok adása . Ennek  terjedelmét a rehabilitációs órák miatti magasabb óraszám foglalkoztatás miatt is szükséges korlátozni.

Hét közben az alsó tagozaton átlagosan 1,5 óra a délutáni tanulási idő (írásbeli, szóbeli), a felső tagozaton és a szakiskolában 2 óra.

A hétvégére feladott házi feladatok (szóbeli, írásbeli) mennyisége nem haladhatja meg az egyik napról a másikra feladott házi feladatok mennyiségét.

Az őszi, téli, tavaszi szünetek idejére eső házi feladatok mennyisége nem haladhatja  meg az egyik napról a másikra feladott házi feladatok mennyiségét.

A nyári szünetre  az elért készségek megőrzését szolgáló, kb 1 hét alatt teljesíthető mennyiségű házi feladat elvégzése kérhető a tanulóktól.

Dolgozatok szabályai

Fel kell készíteni tanulóinkat arra, hogy az integrált középiskolai oktatás során a számonkérés leggyakoribb formája siket tanulók esetében az írásbeli beszámoltatás. Az érettségi vizsgán és a felsőfokú oktatási intézményekben  is a szóbeli és írásbeli vizsgák felcserélhetőek, ezért rutint kell szerezniük az írásbeli megmérettetésben.

Érdemjegy adható a következő írásbeli munkákra:

 • tanórai írásbeli felelet (röpdolgozat), tesztlap
 • témazáró dolgozat, tesztek
 • írásbeli házi feladat
 • év eleji és félévi tantárgyi felmérés

16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsgák követelményeit a Helyi tanterv tartalmazza, a vizsgák időpontjait az iskolai munkaterv rögzíti. Helyi tanterv a pedagógiai programban van benne, ami az iskola honlapján a www.siketekbp.co.hu  belül az  Intézményünk\ Dokumentumok menüpontban van.

17. Iskolai tanév helyi rendje

Megtalálható a http://www.siketekbp.co.hu  honlapon Intézményünk/Működési információk\tanév-rendje menüben.

18. Óvódai és kollégiumi csoportok és Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 2016-2017-es tanévben

Általános iskolai és szakiskolai osztályok:
osztály név: létszám: osztályfőnök: nevelő tanár:
1/1 5 fő Dőriné Juhász Zsuzsanna Doór Lenkey Tímea
1/2 4 fő Takács Zsuzsanna Turkovich Hajnalka
1 7 fő Molnárné Hegedűs Alexandra Lammel Beáta
2-3. 4 fő Terjék Annamária Kaslik Rózsa
4. 6 fő Utassy Helga Szernyi Julianna
5. 3 fő Szoldáthné Kölcsei Zsuzsanna Pénzesné Zsuzsa
6. 6 fő Hagymási Adél Varga Orsolya
7. 4 fő Fórizs Ildikó Soós Terézia
8. 6 fő Csernik Edina Vincze Tamás
9.a 11 fő Kádárné Szabó Gabriella Varkoly Gábor
9.b 6 fő Tulcan-Szarka Eszter Kiss Endre
10.o 4 fő Kerekes Marianna Kakó Edit
11.o 7 fő Tóth Bálintné Kövér Andrea Kovács Szilvia

 

Óvodai csoportok:
csoport neve: létszám: csoport vezető:
vegyes csoport 7 fő Bognár Judit

 

Kollégiumi csoportok:
csoport neve: létszám: csoport vezetők:
lány 11 fő Ábrahám Csilla
Fejes Lilla
fiú: 25 fő Molnár Bernadett
Kasza Gergő
Óvoda: 9 fő Viskiné Burján Ilona
Bubcsó Enikő

Feltöltés alatt…Budapest,2017. április