Általános felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató
a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma

OM azonosító: 038416 Telephelykód: 001

Szeretettel várjuk a hallássérült gyermekeket óvodai és iskolai tagozatainkra, akik egy családcentrikus, gyermekközpontú, az egyéni képességekre és tehetségekre alapozó tanulás – tanítás folyamat mellett lehetőséget kapnak személyiségük kibontakoztatására, a halló társadalomba való beilleszkedés és a verbális kommunikáció elsajátítására, anyanyelvük megőrzése és fejlesztése mellett.
A 2017/2018-as tanévtől várjuk az autizmus spektrumzavarral élő gyermekeket óvodai és iskolai tagozatunkra.

Az óvodai tagozatra való jelentkezéshez és beiratkozáshoz az alábbiak szükségesek:

– az érintett Szakértői Bizottság(ok) véleménye
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyája
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek TAJ kártyája
– a gyermek egészségügyi könyve, melynek része az oltási könyv

Az általános iskolába való jelentkezés és beiratkozás menete:

Iskolánk előkészítő első osztályába történő beiratkozás feltétele– a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében-, hogy a gyermek az adott naptári évben, legkorábban a hatodik életévét, legkésőbb a nyolcadik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
– a gyermek lakcímkártyáját
– a gyermek TAJ kártyáját
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást
– a gyermek egészségügyi könyvét, melynek része az oltási könyv
– az érintett Szakértői Bizottság(ok) véleményét.

Magasabb évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

– a tanuló születési anyakönyvi kivonattát
– a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
– a gyermek lakcímkártyáját
– a gyermek TAJ kártyáját
– az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
– az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot
– egészségügyi könyvet
– az érintett Szakértői Bizottság(ok) véleményét.

Az iskolába történő átvételre az év során bármikor van lehetőség, amennyiben:

– az adott osztályfokon van férőhely
– a szülő/törvényes képviselő, valamint a személyesen megjelenő diák képes azonosulni az alapvető emberi alkotmányos jogokkal és kötelességekkel, valamint iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési és oktatási elvekkel és célokkal
– vállalja az iskola házirendjének betartását
– rendelkezik az érintett Szakértői Bizottság(ok) javaslatával.

Nem magyar állampolgár esetén:
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs lap (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel, vagy állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényességi idővel).
– a tanuló születési anyakönyvi kivonata
– a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványa
– amennyiben magasabb évfolyamba, szakiskolába jelentkezik, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítvány
– oltási könyv

A felvétel előtt lehetőség van 1-2 napot vendégségben is eltölteni az iskolában, majd annak tapasztalatai alapján születik meg a döntés az átvételről.

Szükséges nyilatkozatok
– kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozat
– kitöltött, aláírt etika, hit- és erkölcstan nyilatkozat,
– kitöltött, aláírt Nyilatkozat a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásáról

Az űrlapok az iskola honlapjáról letölthetők.

Szakiskolánkba való jelentkezés és felvétel menete:

Intézményünkben lassan húsz éve segítjük a hallássérült fiatalok szakmatanulását gyógypedagógusaink és szakoktatóink segítségével. Olyan piacképes szakmákat kínálunk, melyek alkalmazkodnak egyrészt a hallássérültek kiváló kézügyességéhez, kreativitásához, vizualitásához, másrészt a munka világában lehetőséget adnak a tényleg elhelyezkedésre, az önálló életvitel kialakításához. Kezdetben Számítógép – szerelő, karbantartó és Bőrtárgy készítő képzést működtettünk, majd 2014-től csatlakozott a Számítógépes műszaki rajzoló képzés is. A 2019/2020-as tanévtől fogadjuk 9.E évfolyamunkra az enyhén értelmi fogyatékos hallássérült tanulókat is, akik az előkészítő év után választhatnak képzéseink közül.
Ingyenes képzéseinkre várjuk a 16 és 25 év közötti fiatalokat első, másod vagy harmadszakma tanulásra.

Szakmáink:

1. Számítógép szerelő-, karbantartó
azonosító száma: 34 523 02
tagozatkód: 0008

2. Számítógépes műszaki rajzoló
azonosító száma: 31 542 01
tagozatkód: 0007

3. Bőrtárgy készítő
azonosító száma: 31 481 01
tagozatkód: 0009

8. osztályos tanulók számára a felvételi eljárásról
A felvételi eljárás menete követi az országos általános felvételi eljárást, azzal a kivétellel, hogy szakiskolánkba nincs központi felvételi vizsga és szóbeli vizsgát sem tartunk. A jelentkezési lapot a diákok az általános iskolán keresztül adják be iskolánkba 2019. február 18-ig.

A felvételről a jelentkező diákokat írásban értesítjük 2019. április 30-ig. A felvételhez minden esetben szükséges az FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlsztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének szakértői véleménye.

Szakiskolánkba való belépés általános feltételei

– az általános iskola elvégzése után 25 éves korig:
A hallássérült tanulók az általános iskola 8. osztályában vagy utána jelentkezhetnek szakiskolánkba. A tanulókat az FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének szakértői véleménye alapján vehetjük fel. A tanuló felvételéről az intézmény igazgatója dönt. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot nem igényelnek szakképzéseink.

A tanulói jogviszony a beiratkozáskor jön létre, melynek időpontja:
2019. június 17 – 20.

Ekkor a tanulónak be kell mutatnia a személyi igazolványát, az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat, és a szakértői véleményt.

A kilencedikes tanulók felvétele legkésőbb az adott év november 30-ig lehetséges, a felhalmozódó tananyag pótlásának biztosítása miatt. A pótlásról szakoktatói irányítás mellett gondoskodunk. Rendkívüli esetben az intézmény igazgatója dönthet későbbi időpontról is.

A 2019/2020-as tanévtől lehetőség van az enyhén értelmi fogyatékos, hallássérült tanulók számára is, hogy felvételt nyerjenek szakiskolánkba.

Számukra 9.E előkészítő évfolyamot szervezünk, ahol a közismereti tantárgyak az esetleges hiányok pótlását, a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítását, megszilárdítását célozzák. A közismereti tantárgyak mellett szakmai alapozó tantárgyak segítségével ismerkedhetnek a fiatalok az intézményünkben tanulható szakmák alapjaival, kipróbálhatják magukat a különböző területeken, elsajátíthatják a képzésekhez szükséges belépési kompetenciákat. A 9.E évfolyam végén közös tanuló – pedagógus – szülő megbeszélés során dönthető el, hogy a diák melyik szakmát sajátítja el.

A szakiskolai belépés általános feltételei a 9.E. évfolyamra is érvényesek.

Farkas Andrea
intézményvezető

Budapest,2018. szeptember 3.