Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató

a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, EGYMI és Kollégiuma

OM azonosító: 038416
Telephelykód: 001

Szeretettel várjuk a hallássérült gyermekeket óvodai és iskolai tagozatainkra, akik egy családcentrikus, gyermekközpontú, az egyéni képességekre és tehetségekre alapozó tanulás – tanítás folyamat mellett lehetőséget kapnak személyiségük kibontakoztatására, a halló társadalomba való beilleszkedés és a verbális kommunikáció elsajátítására, anyanyelvük megőrzése és fejlesztése mellett.

A 2017/2018-as tanévtől várjuk az autizmus spektrumzavarral élő gyermekeket óvodai és iskolai tagozatunkra.

Letölthető felhívás a tankötelesség váló gyerekek beiratásáról!

Letölthető tájékoztató levél szülőknek körzettel nem rendelkező általános iskola!

A járványügyi helyzet miatt a jelentkezéshez és beiratkozáshoz az alábbi lehetőségeket biztosítjuk.

1. EKrétán keresztül jelentkezés az alábbiak szerint

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

1. A Beiratkozás résznél a szükséges menüpontot kell kiválasztani (általános iskola, középiskola)
2. Ideiglenes regisztráció létrehozásához kérjük, kattintson ide… lehetőségre kattintva adjanak meg egy nevet, felhasználónevet, emailt és jelszót, amivel beléphetnek a rendszerbe.
3. Kérjük töltsenek ki minden lehetőséget, és csatolják a szükséges dokumentumokat a beiratkozáshoz.

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

2. online

A csatolmányban található pdf, illetve word dokumentum letöltésével, kitöltésével és megküldésével a titkar@siketekbp.co.hu email címre.

Általános felvételi tájékoztató

Beiratkozási adatlap docx.

Beiratkozási adatlap pdf.

3. digitális akadályoztatás esetén személyesen, előre egyeztetett időpontban az intézményben

Az óvodai tagozatra való jelentkezéshez és beiratkozáshoz az alábbiak szükségesek:
– az érintett Szakértői Bizottság(ok) véleménye
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyája
– a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek TAJ kártyája – a gyermek egészségügyi könyve, melynek része az oltási könyv

Az EMMI 7/2020. (III.25.) határozata alapján
A körzettel nem rendelkező óvoda az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2021. április 4 – április 22. között tartja.

Az általános iskolába való jelentkezés és beiratkozás menete:
Iskolánk előkészítő első osztályába történő beiratkozás feltétele – a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében-, hogy a gyermek az adott naptári évben, legkorábban a hatodik életévét, legkésőbb a nyolcadik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.


Az EMMI 7/2020. (III.25.) határozata alapján
A körzettel nem rendelkező iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2021. április 11 –április 22. között tartja.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján kerül sor.

A beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
– a gyermek lakcímkártyáját
– a gyermek TAJ kártyáját
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást – a gyermek egészségügyi könyvét, melynek része az oltási könyv
– az érintett Szakértői Bizottság(ok) véleményét.

Magasabb évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

– a tanuló születési anyakönyvi kivonatát
– a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
– a gyermek lakcímkártyáját
– a gyermek TAJ kártyáját
– az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt
– az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot
– egészségügyi könyvet
– az érintett Szakértői Bizottság(ok) véleményét.

Az iskolába történő átvételre az év során bármikor van lehetőség, amennyiben:

– az adott osztályfokon van férőhely
– a szülő/törvényes képviselő, valamint a személyesen megjelenő diák képes azonosulni az alapvető emberi alkotmányos jogokkal és kötelességekkel, valamint iskolánk pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési és oktatási elvekkel és célokkal
– vállalja az iskola házirendjének betartását – rendelkezik az érintett Szakértői Bizottság(ok) javaslatával.

Nem magyar állampolgár esetén:

– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén regisztrációs lap (határozatlan ideig érvényes), vagy tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel, vagy állandó tartózkodási kártya (10 évig érvényességi idővel).
– a tanuló születési anyakönyvi kivonata
– a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványa
– amennyiben magasabb évfolyamba,szakiskolába jelentkezik, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítvány
– oltási könyv

Szükséges nyilatkozatok

– kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozat
– kitöltött, aláírt etika, hit- és erkölcstan nyilatkozat,
– kitöltött, aláírt Nyilatkozat a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásáról
Az űrlapok az iskola honlapjáról letölthetők itt és a dokumentumok közül.

Szakiskolánkba való jelentkezés és felvétel menete:

Intézményünkben lassan húsz éve segítjük a hallássérült fiatalok szakmatanulását gyógypedagógusaink és szakoktatóink segítségével. Olyan piacképes szakmákat kínálunk, melyek alkalmazkodnak egyrészt a hallássérültek kiváló kézügyességéhez, kreativitásához,
vizualitásához, másrészt a munka világában lehetőséget adnak a tényleg elhelyezkedésre, az önálló életvitel kialakításához.

Kezdetben Számítógép – szerelő, karbantartó és Bőrtárgykészítő képzést működtettünk, majd 2014-től csatlakozott a Számítógépes műszaki rajzoló képzés is.

A 2019/2020-as tanévtől fogadjuk 9.E évfolyamunkra az enyhén értelmi fogyatékos hallássérült tanulókat is, akik az előkészítő év után választhatnak képzéseink közül.


Ingyenes képzéseinkre várjuk a 16 és 25 év közötti fiatalokat első, másod vagy harmadszakma tanulásra.


2020-as tanévtől új rendszer lép életbe, az OKJ szakmajegyzéke megszűnt. Jelenleg az alábbiak engedélyezettek, a jövőben új szakmákat tervezünk indítani, ezek engedélyeztetése folyamatban van.

Szakmáink:

1. 9/E + Bőrtárgy készítő (1 év előkészítő évfolyam, majd 2 év szakma) azonosító száma: 0001
2. Bőrtárgy készítő: azonosító száma: 0002

8. osztályos tanulók számára a felvételi eljárásról

A felvételi eljárás menete követi az országos általános felvételi eljárást, azzal a kivétellel, hogy szakiskolánkba nincs központi felvételi vizsga és szóbeli vizsgát sem tartunk. A jelentkezési lapot a diákok az általános iskolán keresztül adják be iskolánkba 2022. február 18-ig.

A felvételről a jelentkező diákokat írásban értesítjük 2022. április 29-ig. A felvételhez minden esetben szükséges az FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének szakértői véleménye.

Szakiskolánkba való belépés általános feltételei – az általános iskola elvégzése után 25 éves korig:

A hallássérült tanulók az általános iskola 8. osztályában vagy utána jelentkezhetnek szakiskolánkba. A tanulókat az FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének szakértői véleménye alapján vehetjük fel. A tanuló felvételéről az intézmény igazgatója dönt. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot nem igényelnek szakképzéseink.

A tanulói jogviszony a beiratkozáskor jön létre, melynek időpontja:

2022. június 20 – 24.

Ekkor a tanulónak be kell mutatnia a személyi igazolványát, az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat, és a szakértői véleményt.

A kilencedikes tanulók felvétele legkésőbb az adott év november 30-ig lehetséges, a felhalmozódó tananyag pótlásának biztosítása miatt. A pótlásról szakoktatói irányítás mellett gondoskodunk. Rendkívüli esetben az intézmény igazgatója dönthet későbbi időpontról is.

A 2019/2020-as tanévtől lehetőség van az enyhén értelmi fogyatékos, hallássérült tanulók számára is, hogy felvételt nyerjenek szakiskolánkba.

Számukra 9.E előkészítő évfolyamot szervezünk, ahol a közismereti tantárgyak az esetleges hiányok pótlását, a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítását, megszilárdítását célozzák. A közismereti tantárgyak mellett szakmai alapozó tantárgyak segítségével ismerkedhetnek a fiatalok az intézményünkben tanulható szakmák alapjaival, kipróbálhatják magukat a különböző területeken, elsajátíthatják a képzésekhez szükséges belépési kompetenciákat. A 9.E évfolyam végén közös tanuló – pedagógus – szülő megbeszélés során dönthető el, hogy a diák melyik szakmát sajátítja el.

A szakiskolai belépés általános feltételei a 9.E. évfolyamra is érvényesek.

Budapest, 2022. 01. 20.

Dr. Gálné Csabai Klára

Intézményvezető