Autista általános iskola

AUTISTA TAGOZAT

Autista tagozatunk 2017 szeptemberében kezdte meg működését egy óvodai csoporttal, majd 2018 szeptemberében ehhez egy általános iskolai osztály csatlakozott. Jelenleg tagozatunk óvodai és általános iskolai egységből áll: egy óvodai csoportban és öt általános iskolai osztályban (alsó és felső tagozaton) folyik gyógypedagógiai munka.
A gyermekek/tanulók képességszintje rendkívül heterogén, egyénen belül és az egyének között nagyon nagy eltérések tapasztalhatók. A csoportokban az autizmus mellett társuló intellektuális képességzavar, ADHD is megjelenik.
A gyermekek/tanulók kommunikációs szintje is nagyon változatos: vannak nem beszélők, alig beszélők és jó verbalitásúak, utóbbiak is kommunikációs nehézségekkel küzdenek, ezért elsődleges fontosságú a szociális-kommunikációs készségfejlesztés, a kommunikáció és a társas interakciók fejlesztése megfelelő vizuális támogatással, az elvárások egyértelműsítésével, alternatív és augmentatív kommunikációval, viselkedéses és kognitív technikák alkalmazásával.
Munkánkban egyénre szabott, egyedileg elkészített vizuális környezeti támpontokat (napirendek, folyamatábrák, viselkedési szabályok, stb.) alkalmazunk.

A strukturált tanítással bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthetőbbé és ezzel érzelmileg biztonságosabbá tesszük a környezetet. Ez elősegíti a gyermekek/tanulók autonómiáját és önállóságát, lehetővé teszi a tevékenység-repertoár bővülését, a rugalmasabb alkalmazkodást, és csökkenti a változásokkal szembeni ellenállást és szorongást.
Módszereink kognitív-viselkedéses megközelítéseken alapulnak, melyekkel adaptív gondolkodási és viselkedési stratégiákat tanítunk.
Olyan egyénre szabott alternatív és augmentatív kommunikációs eszközöket alkalmazunk, melyekkel a meglévő kommunikációs repertoárt kiegészítjük, bővítjük, illeszkedve a gyermek/tanuló megértési szintjéhez és spontán kezdeményezéseihez.
A szociális készségek fejlesztésében autizmus-specifikus módszereket, eszközöket alkalmazunk egyénre szabottan (Babzsák Fejlesztő Program, Szociális Történetek, Rajzbeszélgetések, Elmeolvasás tanítása, Én-könyv, Napló, videó-modell).
Kiemelten fontos számunkra az autizmussal élő gyermek/tanuló életútja során a szülőkkel való szoros együttműködés, hiszen ez teszi lehetővé a fejlesztés folyamatosságát. A szülőket egyénre szabott módszertani tanácsokkal segítjük az otthoni módszer- és eszközhasználat során.
Egymás ötleteit nyitottan fogadjuk, egy-egy projekt szervezésében, lebonyolításában hatékonyan tudunk együtt gondolkodni. Célunk, hogy folyamatos szakmai fejlődéssel, megújulással támogassuk a hozzánk járó autizmusban érintett gyermekek/tanulók életútját.

Munkaközösség-vezető: Sánder Ildikó, szakvizsgázott gyógypedagógus; tanulásban akadályozottak pedagógiája és autizmus spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár.

ÓVODA

Az Autista tagozat óvodai egysége 2017 szeptemberében kezdte meg működését.
Fontos célkitűzés:

 • az egyéni képességek fejlettségi szintje mellett elérhető legjobb iskoláskori szociális
 • adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése;
 • az elemi adaptív viselkedések kialakítása;
 • a fejlődésben elmaradott készségek habilitációs fejlesztése,
 • a mindennapi gyakorlati készségek speciális módszerek segítségével való tanítása;
 • a szociális, kommunikációs készségek célzott fejlesztése;
 • az autizmusból és a társuló akadályozottságokból eredő fejlődési elmaradások
 • lehetséges célirányos kompenzálása;
 • a sztereotip inadekvát viselkedések kialakulásának megelőzése, illetve korrekciója.

Jelenleg a tagozat egy óvodai csoporttal működik.

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az Autista tagozat iskolai egysége 2018 szeptemberében kezdte meg működését. 
Általános iskolai osztályainkban az oktatás autizmus-specifikus:

 • egyéni felméréseken alapul a tervezés és a fejlesztés;
 • a környezetet adaptáljuk a szenzoros védelem, a struktúra és az előreláthatóság biztosításához;
 • adaptált módszertant és eszközrendszert használunk (megfelelő kommunikációs stílust és kognitív-viselkedésterápiás módszereket alkalmazunk).

A tananyagot egyénre szabva adaptáljuk, így biztosítjuk minden tanulónk számára az elvárható többleteket:

 • a szociális és érzelmekkel kapcsolatos információk feldolgozását és megértését;
 • a hatékony kommunikáció tanítását, melynek középpontjában a kommunikatív funkciók megértése és alkalmazása áll;
 • a rugalmasabb gondolkodás és viselkedés kialakítását;
 • az általánosítás és hosszútávú hasznosság biztosítását célozzuk meg.

Az osztályba sorolás képességprofil (autizmusban való érintettség és értelmi képességek) alapján történik.
Jelenleg a tagozat öt osztállyal működik.