Szakiskolai munkaközösség

Intézményünkben 2001 óta működik szakiskola. A 2023-2024-es tanévet négy szakiskolai
osztállyal indítottuk: 9/E, 9., 10., és 12. osztályokkal. A munkaközösség tagjainak fő feladata,
hogy felkészítik a diákokat a tanulmányi versenyekre és az aktuális szakmai vizsgákra. Ebben
a tanévben két osztály tesz szakmai vizsgát év végén: a 10. osztály bőrtárgy készítésből, a 12.
osztály számítógép szerelés, – karbantartásból.

Alapelveink és céljaink megvalósításánál elsődleges szempontot képez a hallássérült fiatalok
középiskolai ellátása, szakmai képzése, a fogyatékos személyek munkaerőpiaci
lemorzsolódásának csökkentése.
Jelenleg szakiskolánkban Informatikai és Könnyűipari ágazati szakképzés folyik Bőrtárgy
készítő (részszakképzés), és Számítógép szerelő-, karbantartó (egész szakképzés) és
Számítógépes adatrögzítő (részszakképzés) szakmákban.
Pedagógiai alapelvek
Intézményünkben mind a gyógypedagógus, mind a szakoktató végzettségű kollégák arra
törekednek, hogy a hallássérültséggel járó hátrányokat kompenzálva, az elmaradt
területeket fejlesztve a társadalom számára aktív munkavállaló fiatalok hagyják el
képzéseinket sikeres vizsga után. Törekszünk az esetlegesen rossz szociális háttérbő adódó
problémák megoldására, a konfliktuskezelési technikák elsajátíttatására, a társadalomban
elvárt erkölcsi alapelvek és kulturált viselkedési formák átadására. A hatékony nevelés egyik
alappillére a példamutató magatartás, ezzel segítve tanulóinkat, hogy harmonikus, helyes
erkölcsi normák szerint élő aktív állampolgárokká váljanak.

Célok és feladatok
Szakiskolánk cél és feladatrendszerét a NAT, a képzésekhez tartozó Szakmai és
vizsgakövetelmények határozzák meg. Legfontosabb célunk a hozzánk járó középiskolai
tanulók sokoldalú, emberközpontú fejlesztése, a NAT követelményeinek elsajátíttatása. Fő
célunk a szintvizsgára, valamint a záróvizsgákra való sikeres felkészítés. Célunk továbbá, hogy
tanítványaink alkalmasak legyenek az önálló ismeretszerzésre, sérült verbális kommunikációs
csatornájuk ellenére a halló társadalomban a hallókkal egyenértékű polgárokká tudjanak
válni. Támogatjuk és motiváljuk tanulóinkat a szakmabővítésre, segítve ezzel az „egy életen
át tartó tanulás” gondolatát. Nevelési szempontból fontosnak tartjuk, hogy tanulóink
sajátítsák el a kulturált viselkedés szabályait, a társadalmi normákat, képesek legyenek
konfliktusaikat sikeresen és eredményesen megoldani és feldolgozni, szerezzenek jártasságot
ügyeik önálló intézésében.

A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai

 • megtervezett órák és foglalkozások
 • differenciált oktatás
 • jelnyelvi megsegítés, pedagógusaink többsége jelnyelvvel kíséri az oktatást
 • felzárkóztató foglalkozások
 • egyéni fejlesztés
 • szakmai vizsgára felkészítés
 • kulcskompetenciák fejlesztése
 • szokások és hagyományok az iskolában
 • példamutató tanári magatartás
 • iskolai rendezvények, ünnepségek
 • szabadidős programok, tanulmányi kirándulások, erdei iskola, múzeum- és
  színházlátogatások

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A személyiségfejlesztés egy folyamat, melynek alapja az önismeret, a sajátos lehetőségek és
problémák feltárásának, feldolgozásának folyamata. Ennek segítése minden pedagógus
alapvető feladata. Az iskolai élet, mindennapok során a személyiség fejlődést számos
behatás fejlesztheti. Elsődleges a pedagógusok személyisége, magatartása, reakciója egy
adott helyzete, problémára – ezzel általános emberi, erkölcsi értékeket tudnak közvetíteni.
Mind az osztályfőnöki órákon, mind a tanórákon kívüli programokon számos lehetőség
adódik a kapcsolatok építésére, gondozására, a tartalmas kommunikációra. Az egyéni
beszélgetések, egyéni foglalkozások nagyban hozzájárulnak a diákok megismeréséhez. A
nevelő-oktató munka során alapkövetelmény pedagógusainknál a jelnyelv magas szintű
ismerete, alkalmazása. Intézményünk törekszik minden szülővel a lehetőségekhez képest
legideálisabb kapcsolatot kialakítani. Tanulóink nagyrésze kollégiumunkban él a hétköznapok
során, külföldről érkező diákjaink csak 2-3 havonta tudnak hazalátogatni, így még fontosabb
számunkra a szülőkkel aló kapcsolattartás.

Esztétikai értékek és átadásuk
Iskolánk 1995 őszén költözött az akkor épített, a kifejezetten hallássérült specifikus tervek
alapján kialakított épületbe. Intézményünk azóta is nagy figyelmet fordít a folyamatos
karbantartásra, a szép környezet megóvására, fenntartására. Az egész évben aktualizált,
folyamatosan megújuló iskolai dekorációk, a gyerekek munkái, elért sikereik meghatározzák
az intézményi kultúrát, légkört. Tanulóink nevelésének fontos színtere a könyvtár, mely
méreténél fogva megosztva állatterápiás foglalkozásoknak is helyet ad. Az iskolai ebédlő
közös használata az általános iskolával lehetőséget ad a példamutató magatartás
gyakorlására, az étkezések kulturált bemutatására, a kisebbek segítésére szakiskolásaink részéről.

Az esztétikai nevelést támogatja szakiskolásaink aktív részvétele az iskolai rendezvényeken,
ünnepségeken. Bár a hallássérült diákok többségénél a zene lélekemelő és személyiséget
formáló ereje sajnos nem érvényesülhet, iskolánk jelkórusában lelkesen vehetnek részt
tanulóink, az ő számukra jelnyelvre adaptált vokális zeneművek előadásával.

Hazafiság
Nemzeti ünnepeink méltó megünneplése erősítheti a hazaszeretet, az összetartozás érzését.
a történelem, magyar nyelv és irodalom, földrajz és osztályfőnöki órákon, valamint a
szabadidős tevékenységek során nyílik lehetőség e feladat megoldására. Törekszünk olyan
interaktív feladatok kitűzésére, melynek megoldásakor diákjainkban szinte észrevétlenül
alakul ki a felelősségvállalás és a hazaszeretet érzése.

Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A közösségfejlesztés folyamatos pedagógiai törekvés. Célja az együttműködés
megteremtése, gyakorlása, eredményessé tétele. Az együttes élmények, közös
tevékenységek során kialakul egy bizalmi viszony, melyben a tagok büszkék közösségükre,
ragaszkodnak és védik azt.

Pedagógusaink segítik a közösség kialakulását partneri kommunikációval, a tanulók közötti
kommunikáció fejlesztésével, ösztönzésével, a tolerancia bemutatásával, konfliktus kezelési
technikák és probléma – megoldási módszerek alkalmazásával.

A kirándulások szervezése évente több alkalommal épül bele az iskola életébe. A nyári
összefüggő gyakorlatok közösségfejlesztő szerepe is óriási. Az osztályszinten tartott
ünnepségek, (mikulás, karácsony, születésnapi megemlékezés, nőnapi köszöntés, közös
mozi-, színház- és kiállítás látogatások), valamint az iskolai rendezvények (karácsony,
Valentin-nap, Luca-nap, Halloween, szalagavató, ballagás) észrevétlenül erősítik az
összetartozás érzését. Az iskola lógójával ellátott pólók viselete versenyeken, külső
helyszíneken büszkeséggel töltik el diákjainkat és tanárainkat egyaránt.

Hagyományok
Hagyományaink szerint az október 23-i ünnepség megszervezése a mindenkori 9. évfolyamos
diákok és tanáraik feladata. Ugyanilyen hagyománnyá vált a szalagavató bál szervezése is.

A szakmai újdonságokról és szakmai kiállításokról folyamatos informálódnak a szaktanárok és
tájékoztatják a tanulókat. Minden évben a szakiskola által szervezett nyílt nap lehetőséget ad
az általános iskolák végzős diákjainak a döntésük megkönnyítésére. Kiállításokhoz
kapcsolódó múzeumpedagógiai órákkal, a pedagógiai munkához kapcsolódó programok
szervezésével teszik változatossá a tanulást a kollégák. A munkaközösségi tagok munkájukkal
kapcsolatos tanfolyamok elvégzésével képzik magukat és pályázatok figyelésével, ezeken
való részvétellel bővítik a szakmai munkát. Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek,
hagyományok, programok, előadások teszik színessé a szorgos hétköznapokat.

Szakiskola-vezető: Marjai Bálint
Munkaközösség-vezető: Kádárné Szabó Gabriella
A munkaközösség tagjai a 2023-2024-es tanévben:
Baloghné Pálfi Klára
Barabás Mária
Dr Gálné Csabai Klára
Duró Ildikó
Duró Imre
Kádárné Szabó Gabriella (osztályfőnök, 12. osztály)
Kertész Éva
Mecs Tamás
Rapi Barnabás
Szabó Györgyi (osztályfőnök, 10. osztály)
Szentessy Nóra (osztályfőnök, 9. osztály)
Tóth Bálintné Kövér Andrea (osztályfőnök, 9/E osztály)