EGYMI

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Rövid történetünk:

Iskolánk többcélú intézmény, mely mai formáját alapító okirat-módosítások után érte el:

Módszertani Intézményünk pedig 1999-ben (613/III.25.) 80521-2 számon a pedagógiai szakszolgálatként, majd a 444/2002.(II.28.) Főv. Kgy. határozat alapján Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) ként történt bejegyzésre.

EGYMI- nk célja:

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többségi gyermekekkel, tanulókkal együtt történő nevelésének, oktatásának segítése.

Olyan képzési kínálat biztosítása, mely az egyéni képességekhez és igényekhez alkalmazkodik, s lehetővé teszi számukra a többségi oktatási rendszer kínálatához való hozzájutást.

Tevékenységünk:

Tevékenységünk az adott fogyatékossági csoport – esetünkben a súlyos hallássérült / siket – Sajátos Nevelési Igényű (továbbiakban: SNI) gyermekek társadalmi beilleszkedésének segítésére irányul.

Mindemellett támogatjuk a többségi nevelés és a gyógypedagógia kapcsolatát és segítjük az integrált nevelés megvalósítását.

Olyan fejlesztést biztosítunk, mely az egyéni képességekhez és igényekhez alkalmazkodik, s lehetővé teszi a hallássérült tanulók többségi oktatási rendszerben való eredményes tanulását.

Mivel az integráció legalapvetőbb feltétele a szaktudás és ezzel a szaktudással a gyógypedagógus / szurdopedagógus rendelkezik, a befogadó iskolák számára a megfelelő szakembereket módszertani  intézményünk tudja biztosítani óvodás kortól egészen a tanulmányok befejeztéig.

Miben vagyunk mások, mint a többi társ – EGYMI?

Eredeti célunkhoz hűen elsősorban a súlyos hallássérült / siket, iskolánkból tovább tanuló diákjaink integrációját igyekszünk a mi speciális módszereinkkel sikeressé tenni.

Különösen figyelünk a megfelelő hallókészülékkel történő ellátásra:

– nemcsak a használatára,

– de szükség esetén a megfelelő kiválasztására, cseréjére  

– a hallás folyamatos ellenőrzésére                 

– és speciális gyakorlatokkal:

                a hallás karbantartására / hallási figyelem- koncentráció,differenciálás, s. t. b…/

A CI elterjedése után a hallás karbantartása újszerű feladat lett az elmúlt időkben. Figyelemmel kísérjük a tudományos munkákat, melyek a két fülön eltérő segédeszköz (hallókészülék és CI) kutatására irányulnak. Tanítványaink között az implaltáltak többsége ilyen.

Siket tanulóink beszédfejlesztésében használt, egyénhez igazodó, speciális szurdologopédiai módszerünk alkalmazása miatt már nemcsak súlyos fokban hallássérült tanulóink vannak, hanem kis –és közepes fokú hallásveszteséggel is felkérnek minket szülők és tanítványok utazótanári segítésre.

Speciálisak vagyunk még azon a téren is, hogy a befogadó intézményekkel szoros kapcsolatot igyekszünk kialakítani.

Van olyan szakközépiskola, amely azért is olyan népszerű a hallássérültek továbbtanulásában, mert helyben, a tanítási rendhez tudjuk igazítani az egyéni szurdopedagógiai fejlesztések idejét a rendkívül együttműködő tantestület segítségével. Esetenként a tanórai munka egyéni részében is részt vehetünk. Itt mind az osztályfőnökökkel, mind a vezetéssel napi kapcsolatban vagyunk és a tanítási órákon kívüli szervezésekben is kikérik a véleményünket.

Igyekszünk a befogadó intézménybe kimenni, hogy a lehető legjobban tudjunk az idővel gazdálkodni, hiszen a tanulóink igen leterheltek. A nagy követelmény, az egész napos koncentráció után már nagyon nehéz aktív időszakot kifogni náluk.

Arra is törekszünk, hogy minden integráló iskolában tudjunk érzékenyíteni, legfőképpen akkor, amikor egy hallássérült tanuló új közösségbe kerül.

Olyan tanulóink is vannak, akik bejárnak EGYMI- nkbe a fejlesztő foglalkozásokra, mert saját intézményükben valamiért nem biztosított számukra a nekik megfelelő, egyéni szurdopedagógiai fejlesztés.

Kiemelt időszak számukra az érettségi-vagy szakmai vizsgára való felkészülés időszaka.

Maximális segítséget nyújtunk:

– a különböző részleges vagy teljes felmentések kérésének elintézéséhez,

– a vizsgára való felkészülésben: legyen az tételek kidolgozása, tételek értelmezése, ok-okozati összefüggések megértetése vagy tételvázlat írása, idegen szavak értelmezése és használatának elmélyítése, vagy speciális szakmai nyelvezet megértése-és alkalmazása.

Az elmúlt 10 évben, nappali tagozatos, érettségiző tanulóink  90 %-a első nekifutásra leérettségizett.

Néhányan 1-1 tárgyból ismétlő vizsgát tettek és elvétve akad csak olyan, aki még nem minden tárgyból lett sikeres az érettségi vizsgán.

Érettségi után is igényt tartanak a különböző szakmák megszerzésében az egyéni szurdopedagógiai fejlesztésre, hiszen a törvény a nappali tagozaton tanulók számára tanulmányaik befejezéséig ad lehetőséget az igénybevételre.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk, úgy érezzük példaértékű.

Mivel a befogadó iskolában szinte pótszülői szerepet kell felvállalnunk, a kollégiumban lakók, vagy a nehéz családi körülmények között élő tanítványaink nagy bizalommal fordulnak hozzánk problémáikkal.

Sokszor kell hivatali ügyek, egészségügyi vizsgálatok, hivatalos iratok elintézéséhez segítséget nyújtanunk, hisz a szülő sok estben távol van.

Előfordulnak olyan, lelkileg megterhelő időszakok is, amikor mi vagyunk a legközelebb ezekhez a kamaszkori problémákkal küzdő és a felnőtté válás küszöbén álló gyerekekhez és tőlünk várnak meghallgatást és tanácsokat.

Befogadó intézményeink a visszajelzések szerint elismerik munkánkat és igénylik a segítő együttműködést, főleg ahol több hallássérült egyszerre tanul.

További céljaink a sikeres integráció érdekében:

Még folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy ahol 1-1 gyermeket fogad be az iskola, ne csak az osztályban tanítók ismerkedjenek meg a hallássérüléssel, az őket segítő szurdopedagógus munkájával, hanem az egész tantestület érdeklődjön e speciális terület iránt.

Nyújtson lehetőséget az iskola vezetése ennek bemutatására akár egy értekezleten belül is.  Jó lenne, ha a befogadó intézmények tantestületei tájékozódnának a hallássérültek integrációját segítő jogszabályokról.

Szeretnénk, ha maximálisan kihasználnák a tanórákon a vizuális szemléltetés lehetőségét:

interaktív tábla, projektor, pdf, power point,..

Elengedhetetlen, hogy jól olvasható tanórai vázlat legyen a táblán és kaphassanak fénymásolatot az órai tananyagról könyv hiányában a hallássérült tanulók.

A kommunikáció során lehetőleg vegyék figyelembe, hogy a hallássérült számára nagy segítség a jó szájról olvasási lehetőség. Fontos információk esetében meg kell győződni arról, hogy megértette-e azt. Visszakérdezéssel lehet ezt ellenőrizni.

Sajnos sok iskolában az egyéni szurdopedagógiai fejlesztés körülményei mostohák. Kicsi, elkülönített, zajmentes helyiség lenne a legalkalmasabb a foglalkozáshoz.

Utazó szurdopedagógusaink:

Módszertani Intézményünk, mindig is kis létszámmal működött.  Utazótanáraink száma a korábbiakban 6-7 fő volt, azon szurdopedagógusokkal együtt, akik az anyaiskola belső működésében látták el feladataikat és nem teljes munkakörben voltak utazótanárok.

Jelenleg 1 teljes munkakörű utazótanár és igényektől függően 2-3 intézményen belüli kolléga látja el a feladatokat.

Bagyal Rita nagy szakmai tapasztalattal rendelkező utazótanár.

Szeretettel várják az érdeklődő szülőket és a leendő tanítványokat fogadó óráikon.

Időpont egyeztetése ,felkérésre és tanácsadásra előzetesen e-mailben lehetséges:

bagyal10@freemail.hu címeken.