Felső tagozatos munkaközösség

Iskola – felső tagozat

Humán szaktárgyi és Reál szaktárgyi munkaközösségek

Munkaközösségeink 2023/2024-es tanévben átalakultak. A humán és reál tantárgyakat  tanítókat két munkaközösség fogja össze a második évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig.

A hozzánk kerülő tanulók nyelvi fejlettsége és későbbi beszédfejlődési üteme, nagyon jelentős eltérést mutat az ép hallású gyermekhez képest. A  nyelvi elmaradás hatékony csökkentése a cél, mind a beszédmegértés (szájról olvasás), mind az aktív nyelvhasználat terén. A Magyar nyelv és irodalom, történelem, etika  és az angol tárgyak anyaga a szóbeli és írásbeli értés, közlés területén elmaradást mutató gyermekek állapotához és fejlődési üteméhez igazodik, szem előtt tartva azt az alapvető törekvést, hogy  a –többségi iskolákhoz hasonlóan- az általános alapismereteket megszerezzék a tanulóink.

Alsó tagozaton különböző anyanyelvi óratípusok segítik a szóbeli és írásbeli kommunikáció, a beszédértés képességének fejlesztését. Fontos feladat a szókincs bővítése és a hangképzés. Az ismeretszerzés sokszor közös élményekre, tapasztalatokra épül, az ún. élményközpontú társalgás órákon. A képtörténetek is gazdagítják, színesítik a szókincset, lehetőséget adnak a gondolatok és érzések kifejezésére. A köznapi élethelyzetek leggyakrabban előforduló nyelvi kifejezéseit a szerep- és pantomimjátékok alkalmával tanulhatják meg a gyerekek.  Ez a felső tagozaton is megtalálható, igaz a megnövekedett ismeretanyag miatt óramozzanatként jelennek meg, pl. irodalmi művek egyes részeinek feldolgozásakor, vagy társalgási témáknál.

A súlyos fokban hallássérült gyerekek alapfokú nevelés-oktatásának első hat évre terjedő pedagógiai szakaszát négy évig tartó szakasz követi. A felső tagozaton célunk a már megkezdett munka folytatása; a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozása, majd a már megalapozott kompetenciák megerősítése, bővítése.

Műveltségterületek: Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv, Matematika, Ember és társadalom, Erkölcstan, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Ember és természet, Földünk-környezetünk, Művészetek, Informatika, Életvitel és gyakorlat, Testnevelés és sport.

Tanulóink nyelvi fejlettsége és későbbi beszédfejlődési üteme, nagyon jelentős eltérést mutat az ép hallású gyermekhez képest. Célunk a  nyelvi elmaradás hatékony csökkentése, mind a beszédmegértés (szájról olvasás), mind az aktív nyelvhasználat terén. A felső tagozatos (5–8.oszt.) szakasz végére a nyelvi készségek olyan szintjére juttatható el a súlyos fokban hallássérült tanulók egy része, amely alkalmassá teszi őket az egyre önállóbb ismeretszerzésre, szövegalkotó műveletek végzésére.  Ennek megfelelően valamennyi műveltségi területen megjelenik az anyanyelvi készségek intenzív fejlődése (szóbeli és írásbeli közlés gyarapodása, a beszéd- és szövegértés készségei, az aktív és passzív szókincs növekedése, a passzív szókincs aktivizálási folyamatának gyorsulása, jelnyelvi ismeretek bővítése). 

Vannak azonban olyan tanulók is, akiknél a fenti készségek csak alacsonyabb szinten jelennek meg, akiknél az egyre önállóbb ismeretszerzés csak alacsonyabb szinten tapasztalható meg.

A szaktárgyak anyaga a szóbeli és írásbeli értés, közlés területén elmaradást mutató gyermekek állapotához és fejlődési üteméhez igazodik, szem előtt tartva azt az alapvető törekvést, hogy a –többségi iskolákhoz hasonlóan- az általános alapismereteket megszerezzék a tanulóink.

A szaktantárgyak oktatásánál nagy hangsúlyt fektetünk az IKT eszközök használatára.  Az infokommunikációs eszközök már minden órán jelen vannak. A legújabb segítőnk az „okostábla”, ami felfrissíti, színesíti a hétköznapi munkát; mindannyiunk szakmai és módszertani megújulásához, a tanulók gyorsabb és élményszerű tanulásához vezet.

Speciális szerepet betöltő tanórák

Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés

A hallás fejlesztésének és a beszédtanulásnak speciális területe, ahol versekkel, mondókákkal, ehhez kapcsolódó mozgásformákkal segítjük a beszédtanulást, hallásfejlesztést.

Legfőbb célja a hallásveszteség és következményeinek korrigálása és kompenzálása a  súlyos fokban hallássérült tanulóinknál.

Dráma és színház tantárgy a Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés tantárgy tartalmain belül jelenik meg, heti 1 órában. A dráma és színház modult a kerettanterv rugalmas elosztásban engedi kezelni, így helyi tantervünk szerint az 8. évfolyamon kerül sor ennek a tárgynak az „oktatására.” Idézőjeles az oktatás szó, hiszen ez a tárgy nem konkrét ismeretek átadását célozza meg, hanem aktivitásra, heurisztikus tanulásra ad lehetőséget. A tevékenységközpontú modulban a tanulók a Dráma és színház eszköztárával (tánc, dráma, bábjáték, szerepjáték), tevékenységformáival saját élethelyzetük adott problémáit dolgozhatják fel, kialakuló véleményüket, gondolataikat fejezhetik ki, meglévő ismereteiket egy más aspektusból bővíthetik. A tanegység lehetőséget nyújt az öröm és szabadságélmény megtapasztalására, a differenciálásra, készségfejlesztésre, egyéni és csoportos munkára, önismeretre, egymás megismerésére, a kommunikáció fejlesztésére, színházi és dramaturgiai alapfogalmak megismerésére, a más tanegységekben megszerzett ismeretek új helyzetben való alkalmazására. Drámajátékokkal szorosan kapcsolódik, bővíti a magyar irodalmi, földrajzi, történelmi ismereteket, segítséget nyújt a csoportkohézió kialakulásához az osztályfőnököknek, nevelőtanároknak. Lehetőséget ad színházlátogatások élményszerű feldolgozására, a kultúra hallássérültspecifikus megközelítésére.

Testnevelés

Speciális szerepet tölt be a testnevelés is. A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi fejlődési rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat. A tehetséggondozás fontos területe is egyben, ahol a hallássérült tanulók jó adottságaikat fejlesztve a halló társaikkal azonos teljesítményekre képesek. Feladata a fizikai munkavégzésre történő testi és pszichikai felkészítés, a motoros képességek fejlesztése, fizikai kondíció növelése, egészséges életre nevelés, mozgásigény kialakítása, a halló gyermekekkel való kapcsolatok kiépítése, versenyhelyzetek teremtése.

Az oktatás folyamán különös gondot fordítunk a feladatok pontos elmagyarázására, helyes megértetésére. Mivel a gyerekek sérülésükből adódóan (egyénileg eltérő mértékben) labilisabb egyensúlyérzékkel rendelkeznek, ennek kompenzálására speciális egyensúlygyakorlatokat végezünk.

Jelkommunikáció

Intézményünkben a jelnyelv a megértés fontos eszközeként jelenik meg. A hangos beszédet kísérő jelnyelv segítséget nyújt azokban az esetekben, amikor a nyelvi közlés megértése különböző okok miatt akadályozott (tanulási és részképesség zavarok, egyéb problémák miatt). Tanulóink a megszerzett ismereteiket, jelnyelvi tudásukat az iskolánk által megszervezett Vasák Iván jelnyelvi versenyen mérhetik össze. A verseny országos kiterjesztésű, integrációban, társintézményekben tanuló diákok is jelentkezhetnek rá.

Ezen kívül jelen vagyunk a Belügymisztérium által meghirdetett tanulmányi versenyeken:

(A verseny célja, a hallássérült tanulók szájról olvasási, szövegértelmezési készségének, kommunikációs szintjének mérése. A versenynek rendszeren Sopron ad otthont.)

(A verseny célja, a hallássérült tanulók tantárgyi ismereteinek komplex mérése. Tehetséggondozás.  A verseny Kaposváron kerül megrendezésre.)

A tanulmányi versenyek mellett a sportversenyek is kiemelt szerepet kapnak.

Egy kis ízelítő sportos programjainkból, sportversenyeinkből:

A hallássérülteket oktató iskolák, minden tanévben, a FODISZ támogatásával sportversenyeket rendeznek hallássérült diákoknak. Ezeken a megmérettetéseken többségében felső tagozatos tanulók indulnak. A versenyek általában több naposak, vonattal vagy külön autóbusszal a testnevelő tanárok kíséretével utaznak ide a gyerekek.

  Az ősz folyamán Szegedre látogatunk, ahol a Klúg Péter iskola rendezi meg minden évben az asztalitenisz, sakk és tollaslabda versenyeket. A magyar iskolákon kívül Kolozsvár és Szabadka csapata is indul ezen a versenyen.

Szintén ősszel, október hónapban a FODISZ szervezésében kerül megrendezésre a kispályás labdarúgó bajnokság Budapesten. Ez a verseny a fiúk egyik kedvenc versenye, minden évben nagyon várják.

  Minden tanév második félévében, március hónapban, iskolánk rendezi meg az országos röplabda bajnokságot a FODISZ anyagi támogatásával. A mérkőzések iskolánk tornatermében vannak.

 Májusban két versenyen is részt veszünk. Az egyik a váci Cházár András úszó emlékverseny, a másik a budapesti Ikarusz pályán rendezett atlétika verseny.

Minden tanév májusában iskolánk megrendezi a sportos családi napot, melyen a gyerekek mellett a szülők és a tanárok is kipróbálhatnak különböző sportágakat. A sporton kívül egyéb programok is színesítik ezt a napot. A kicsiknek ugrálóvár, a nagyobbaknak „légballon foci”, az egész iskola számára pedig kosárlabda bemutató van.

A testnevelés tantárgy heti 5 óraszámán kívül, két szakedző vezetésével délutánonként sportfoglalkozásokon vesznek részt iskolánk tehetséges tanulói. Kovács Zoltán hétfő délutánonként tájfutó edzést és lézeres lövészetet tanít szakiskolásoknak, Fekete László labdarúgó foglalkozásokat tart, kedden és csütörtökön, alsó tagozatos gyerekeknek.

 Varkoly Gábor testnevelést tanító kolléga hetente két alkalommal teniszedzéseket tart alsó tagozatos gyerekeknek. A kicsik nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat és szívesen vesznek részt rajtuk. Iskolánk sportudvarán két kiváló minőségű salakborítású teniszpálya található, itt történek tavasszal és ősszel a foglalkozások. A téli időszakban a tornateremben.