Hallássérült óvoda

Óvoda

Hallássérült gyermekeket fogadó óvodai tagozatunk célja: a hallássérült kisgyermekek intézményi nevelése, fejlesztése, felkészítése az iskolai életre. A dokumentumainkban megfogalmazott intézményi célokat a mindennapokban hivatásszeretettel, folyamatos megújulással törekszünk megvalósítani. Kiemelt feladatunk a hallássérült gyermeket nevelő családok esélyegyenlőségének biztosítása, a nyelvi akadálymentesítés.
Óvodánk 3 éves kortól fogadja a súlyos fokban hallássérült gyermekeket.
Az óvodánkba történő felvétel feltétele: a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Székhely Szakértői Bizottság
(Cím: 1141 Budapest, Mogyoródi út 128. Telefon: +36 1 474 6000; +36 30 870 5264
email: szekhelyszakertoi@fpsz.net ) által elvégzett vizsgálat alapján megfogalmazott szakértői vélemény. A szakértői vizsgálat a szülő írásbeli kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével indítható meg.
Az óvodai csoport kertvárosi környezetben az iskola épületében, de külön szárnyban található.
A fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeink kedvezőek.

Amennyiben a gyermek lakóhelye, vagy szociális helyzete indokolja, bentlakásos elhelyezésre is van lehetőség.

Óvodai udvarunkon a gyermekek életkori sajátosságaihoz és az egészséges fejlődéshez szükséges mozgást a beépített és a felszerelhető udvari játékok segítik.

Mindennapjainkban a nyelvi fejlesztés hangsúlyosabb szerepet kap, mint általában az óvodákban. A fejlődés viszonylag korai szakaszában kis lépésekben, de intenzív, rendszeres, személyre szabott fejlesztés keretében lehet a leghatékonyabban biztosítani a hallássérült gyerekek nyelvi fejlődését. Gyógypedagógusaink, gyógypedagógiai asszisztenseink,
gyermekfelügyelőink délelőtt és délután meghatározott rendben, a család bevonásával kialakított fejlesztési terv szerint foglalkoznak a gyermekekkel egyénileg és kiscsoportos formában. A csoportlétszám, a felnőtt-gyerek létszám kedvező aránya optimális feltételeket teremt a gyermek egyéni fejlődési sajátosságainak, teherbíró képességének, speciális igényeinek figyelembevételéhez.

Munkánk eredményességét meghatározza a gyermek fejlődését hatékonyan segítő családi nevelés.
Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink között több, gazdag szakmai tapasztalattal rendelkező hallássérült kolléga biztosítja az anyanyelvi szintű jelnyelv elérhetőségét a gyermekek, a szülők, illetve a munkatársak számára.
A legfontosabb feladataink az óvodában melyek áthatják mindennapi tevékenységeinket, a csoportos és egyéni foglalkozásainkat:

 • Folyamatos nyelvi fejlesztés: hangzó magyar nyelv indítása (hallásnevelés, beszéd
  indítás, beszéd-megértés fejlesztése, szurdologopédia); olvasás, írás előkészítése;
  jelnyelv indítása, építése;

 • Mozgásfejlesztés, ami koordinálja alap-mozgásaikat, fejleszti egyensúlyérzéküket, megalapozza a nyelvi fejlődéshez szükséges mozgásos készségeiket. A mozgás fejlesztésére jól felszerelt tornaszoba áll rendelkezésünkre.
 • Kognitív képességek fejlesztése játékos formában.
 • Speciális foglalkozásunk a “Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés”, ahol a hallásfigyelem felkeltése, a zene a mozgás, a beszéd ritmusának érzékeltetése, összerendezése történik változatos tapasztalatszerzésen, mondókákon, zenén, táncon keresztül.
 • A kézügyesség fejlesztése, amely hozzájárul a látás és a mozgás összerendezéséhez, a téri tájékozódás fejlődéséhez, az ábrázolási kedv felkeltéséhez, a kreativitás fejlődéséhez.
 • Felkészítés az iskolakezdésre. Az iskolai előrehaladást feltehetően akadályozó
  részképesség-zavarok kiszűrése, prevenciója és korrekciója.
 • A harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak kibontakoztatása.
  Szociális képességek, érzelmi intelligencia, empátia megalapozása.
 • Állatasszisztált terápia, melynek során terápiás kutyák jelenlétével, segítjük a gyermekek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív képességének kibontakozását.

A gyerekeknek a kötelező és kötetlen foglalkozások mellett színes programokat is biztosítunk:

 • rendszeres kirándulás, természetjárás
 • kulturális programok: állatkert, játszóház, múzeum
 • úszásoktatás
 • közös ünnepségek, az iskolával
 • részt veszünk az iskola projektjeiben, különös tekintettel az öko programokra

Iskolába kerülés előtt a bizottság újra megvizsgálja a gyermekeket annak érdekében, hogy a számukra legmegfelelőbb iskolatípust választhassák. A leendő iskolások “kézből-kézbe” kerülnek át az óvodából az iskolába.

Az óvodai időszak végén az iskolások meghívják látogatóba az iskolába készülő kicsiket. Megmutatják nekik, hogy milyen az iskola. A búcsúzáskor ajándékkal kedveskednek nekik.